הגאון של ההודאה
ר' חיים קניבסקי


שאל רבי צבי יברוב את רבי חיים קניבסקי שליט״א: מדוע ב'מודה אני' שאומרים בבוקר הנסח הוא 'מודה אני לפניך', וכי לא היה מתאים יותר לומר 'מודה אני לך' כפי שאומרים אנו בברכת מודים: "מודים אנחנו לך"? 

ענה לו רבי חיים: השורש של המלה 'מודה' הוא 'הוד' ובפסוק נאמר "הוד והדר לפניו", לכן אומרים אנו ׳מודה אני לפניך׳.

כמה וכמה מדקדקים ששמעו זאת התפלאו מאד, שכן המלים 'הוד' ו'הודאה' אינן נראות שיכות זו לזו כלל. 

ר׳ צבי לא ותר, ויום אחד, כאשר הראה את הדברים לראש כולל 'אור הנר' בבני ברק, אמר לו הרב - יש כזה ׳גאון מוילנא'!

במסכת ברכות (נ"ח ע״א) כותבת הגמרא על הפסוק (דה״א כט,יא): "לך ה׳ הגדולה והגבורה והתפארת והנצח וההוד" וגו' – 'וההוד זו מלחמת נחלי ארנון', ובאר זאת הגאון בספר 'אמרי נעם': 'שהוד הוא לשון הודאה, שאמרו שם שירה - עלי באר ענו לה׳.

 הרב יברוב רץ עם החדוש לרבי חיים, שכאשר שמע זאת התפעל עד מאד, והפטיר לבנו שליט״א: ״באמת, מלכתחלה איני מבין כיצד אמרתי חדוש כזה, הרי לא יידעתי מקיומו של ה'גאון' הזה...״