היסוד ושורש העבודה זצ"ל

ההודיה לה' על כל פרט ופרט היתה אבן יסוד בחייו במשנתו של החסיד המקובל, רבי אלכסנדר זיסקינד מהורודנא, בעל הספר הקדוש "יסוד ושורש העבודה". 

בצוואתו לבניו (סימן כו' והלאה) כותב רבי אלכסנדר, כי בכל ימיו היה נזהר בעבודת קודש זו, להודות לבוראו על כל פרט ופרט, ולברך על הרעה כשם שהוא מברך על הטובה. רבי אלכסנדר מפרט בצוואתו דוגמאות שונות, ומספר שם כי היה נוהג להודות להקב"ה על שנתן לו חדר מיוחד לעבודתו הקדושה.

לא פעם אחת ביום היה ר' אלכסנדר מודה לה' על כך, כי אם כמה וכמה פעמים, בפה מלא ובשמחה עצומה. ועל כך היה מכוון גם בברכת "שעשה לי כל צרכי". בכל יום שישי, כאשר היה ר' אלכסנדר לובש את בגדי השבת, היה מתמלא ברגשי הודאה לה'. הוא היה ממלל דבר שבח לה', ומודה לו על שזיכה אותו בבגדים כאלה. ולא רק בערב שבת, כי אם גם בכל ימות השבוע היה ר' אלכסנדר מודה לה' על לבישת בגדיו. 

בכל פעם שהיה ר' אלכסנדר נוטל לידיו חפץ כלשהו להשתמש בו, מיד היה מודה לה' ואומר: "יוצרי ובוראי, יתברך שמך, אני נותן שבח והודאה לך שנתת לי כל צרכי", והיה כופל הודאה זו בשמחה כמה וכמה פעמים... 

הקול החמישיהקול החמישי