לצחצח את הנפש בהודאה
הדברי חיים מצאנז


בימי הרה"ק ה'דברי חיים' זי"ע נכנס 'דיבוק' בתוך גופו של אדם והלה סבל ממנו רבות, הביאו את החולה אל הרה"ק מצאנז שיושיעו, ויוציא ממנו את נשמת הדיבוק, אותם ימים ימי חנוכה היו, הורה להם הרה "ק מצאנז שכאשר יאמר למחר את ההלל בבית המדרש יכניסו את החולה לשם , ואכן, תיכף בכניסתו לביהמ"ד יצא הדיבוק דרך החלון. והגם שאין לנו עסק בנסתרות, אולם עלינו ללמוד מכאן, שעל ידי אמירת ההלל כדבעי אפשר לצחצח את הנפש מכל מרעין בישין שנדבקו בנשמותינו הטהורות, שגם הם בתורת 'דיבוקים' נינהו. 

כמו שנמסר בשם הגה"ק החיד"א על הפסוק (משלי כז כא): 'מצרף לכסף וכור לזהב ואיש לפי מהללו', דהיינו דכמו שכלי המצרף מברר את ה'כסף ' מתוך הפסולת המעורב בו, וכן ה 'כור' מטהר ומנקה את הזהב מפסולתו. כך ממש, האיש המודה, מהלל ומשבח לבוראו נטהר עי"ז מכל הפסולת, ונעשה נקי זך ומצוחצח.  

כך אומרים בשם הרה"ק ה 'אמרי אמת ' זי"ע על הפסוק (תהלים קו מז) 'להשתבח בתהלתך ' דלא אומרים לשבח בתהלתך, דמי שמשבח את השי"ת הרי הוא בעצמו  משתבח ונהיה משובח יותר , ונמצא שהוא משתבח בתהלתיך היינו כשמהלל את השי"ת .