19 Jul
19Jul

'''כבוד האישה''' ביהדות הוא חיוב של בעל לשמור על כבוד אשתו, ברגש של כבוד והערכה כלפיה ובפעולות מעשיות. חז"ל אף מנחים את הבעל להקדים את כבוד האישה על כבודו. 

==מקור==

בגמרא אמרו ת"ר: האוהב את אשתו כגופו, והמכבדה יותר מגופו, והמדריך בניו ובנותיו בדרך ישרה, והמשיאן סמוך לפירקן, עליו הכתוב אומר: וידעת כי שלום אהלך. ({{ממ|יבמות|סב|ב}}) אף שהדבר לא נאמר כצו הלכתי, הדבר נפסק להלכה ברמב"ם:  צוו חכמים שיהיה אדם '''מכבד את אשתו יתר מגופו'''.[1] 

בכלל הכיבוד מנה הרמב"ם שבעה דברים: 1. לכבד את אשתו יתר מגופו. 2. אוהבה כגופו. 3. אם יש לו ממון מרבה בטובתה כפי הממון[2]. 4. לא יטיל עליה אימה יתירה. 5. יהיה דיבורו עמה בנחת. 6. לא יהיה עצב. 7. ולא רוגז. (פט"ו מהל' אישות הי"ט). 

עוד אמרו חז"ל: לעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתו, שאין ברכה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא בשביל אשתו. (בבא מציעא|נט|א}}).  

הדבר מעוגן גם בכתובה: "אנא, במימרא ובסייעתא דשמיא אפלח ... ואוקיר..." (אוקיר= אכבד)[3]. 

מהו כבוד

כבוד מתחלק לשני חלקים: 1. בלב ובמחשבה[4]. 2. במעשים. 

כבוד בלב ובמחשבה: הערכה שהבעל מעריך את אשתו על היותה ביתו של בורא עולם, וכן מחמת כל המעלות שיש בה. וכן הכרת הטוב גדולה על כל מה שפעלה למענו[5]. במיוחד יש לתת דגש לתת כבוד לנשיות שבה, להעריך את האישה על מעלתה כאם בישראל ומחנכת דור העתיד[6]. 

כבוד במעשים: מחמת הערכה שמעריך את אשתו מתנהג הבעל בהנהגות חיצוניות שמראות את הערכה שהוא מעריך את רעיתו[7]. 

== ביטויי הכבוד במעשים ==

 ההדרכה לבעל לכבד את אשתו יותר מגופו מנחה אותו להקדים לדאוג לצורכי אשתו לפני שדואג לצרכיו. כמו שמצאנו אצל אברהם אבינו שכאשר הגיעו למקום חדש בנה את האהל של שרה לפני שבנה את אהלו (גור אריה על דברים רש"י בראשית יב)  

וכן אם יש רק חפץ אחד בבית ושניהם צריכים לו יתן לאשתו להשתמש בו ראשון. (ספר עמודיה שבעה עמוד כ"א).או אם קונה שני חפצים דומים ואחד משובח מחבירו יתן לאשתו את החפץ הטוב יותר (בניהו בן יהוידע חולין פ"ד ע"ב). 

בגמרא אמרו "לעולם יאכל אדם וישתה - פחות ממה שיש לו, וילבש ויתכסה - במה שיש לו, '''ויכבד אשתו ובניו - יותר ממה שיש לו,''' שהן תלויין בו והוא תלוי במי שאמר והיה העולם"  (מ|חולין|פד|ב}}  הגמרא מנחה את האדם לקנות לאשתו בגדים אפילו יותר מהיכולת הממונית שלו. ואפילו ללוות כסף בשביל כך[8]. 

חייב הבעל לזון את אשתו לפי כבודה, לכן אם הייתה רגילה בבית אביה למזונות מכובדים ואצל בעלה הדרך למזונות יותר פשוטים צריך לתת לה לפי רגילותה בבית אביה. וכן הדין לגבי הבגדים והמצעים הכל צריך לתת לה לפי כבודה. ויש אומרים שאף צריך להשכיר עצמו כפועל בשביל לתת לה מזונות לפי כבודה שהרי התחייב בכתובה 'ואנא אפלח ואוקיר' - אני יעבוד בשביל לכבד אותך. (ממ|כתובות|סה|א}}. וחלקת מחוקק סימן ע ס"ק יב). 

גם לגבי שאר דברים שהאשה משתוקקת להם כותב הרמב"ם: "מרבה בטובתה כפי ממונו"(ממ רמב"ם|טו|אישות|יט) . אפילו שאין אלו דברים הכרחיים אלא הם דברים שעושים לה נחת רוח יתן לה ביד רחבה. אמנם לגבי דברים אלו לא ילווה כסף אם אין לו. 

גם דיבורו עימה צריך להיות בצורה של כבוד כמו שכתב הרמב"ם "ויהיה דיבורו עמה בנחת". אך אין לדבר ביחס מכובד מדי, כמו אל רב, אלא צריך שיהיה דיבור של חבירות וקרבה ובדיחות וקלות יותר אהוב מכובד ראש וחרדת כבוד (לשון החזון איש במכתב).  

אחד מהדברים החשובים בכבוד האישה הוא לשבחה על מעשיה ועל מעלותיה. שכן כלשון החזון איש "טבע שלה להתענג על חינה בעיניו, ואליו עיניה נשואות".(מתוך מכתביו של החזון איש ע"ה). אין עונג לאישה כמו העונג של מציאת חן בפני בעלה. וזה הוא מראה לה על ידי שאומר לה מחמאות ושבחים.  

יש להתייעץ עימה ולהתחשב בדעתה, כמו שאמרו בגמ' "איתתך גוצא, גחין ותלחוש לה", אם אשתך נמוכה התכופף אליה כדי לדבר עמה ולשמוע את דבריה (בבא מציעא|נט|א) . וכן סופר על ר' [[רבי אלעזר בן עזריה]] שרצו למנות אותו להיות נשיא, ענה להם שהוא צריך להתייעץ לפני כן עם אשתו. (גמרא ברכות כז, א. מובא בתור הנהגה למעשה בפלא יועץ). 

==אהבה לעומת כבוד==

 לגבי אהבה אמרו בגמרא שעל הבעל לאהוב את אשתו כגופו ולא יותר, לעומת זאת לגבי כבוד אמרו שעליו לכבדה יותר מגופו. בטעם החילוק מסביר [[מאיר הלוי אבולעפיה|היד רמ"ה]]: אהבה היא דבר המסור ללב ואין אדם יכול לאהוב את אחר יותר מגופו, אבל לכבד אפשר יותר מגופו, שהרי יכול לקנות לה במלבושים נאים יותר משלו. (יד רמ"ה סנהדרין דף עו עמוד ב). 

לעומת זאת [[רש"י]] מסביר היות שהאשה רגישה לבזיון ובושה יותר מהבעל לכן צריך הבעל להיזהר בכבודה יותר ממה שהוא נזהר על כבודו (רש"י מסכת יבמות דף סב עמוד ב) 

==סגולה לעשירות==

 בגמרא אמרו שלדאוג לכבוד האשה זוהי סגולה להתעשר. וכך היה אומר רבא לבני מחוזא '''"אוקירו לנשייכו כי היכי דתתעתרו"''' (כבדו את נשותיכם כדי שתתעשרו). (בבא מציעא|נט|א). 

מקור הדבר הוא מאברהם אבינו שכיבד את אשתו. כאשר ביקש משרה לומר לפרעה שהיא אחותו, בשביל שלא יהרגו אותו, הקדים את טובתה ואמר לה שתאמר שהיא אחותו כדי שכאשר יטיב להם פרעה, הוא יוכל לומר לה תמיד בזכותך יש לנו עושר וכבוד. (ראה בחוברת מפתח הפרנסה פרק ב')  . על כך נאמר בתורה "וּלְאַבְרָ֥ם הֵיטִ֖יב בַּעֲבוּרָ֑הּ" (בראשית|יב|טז}}, בעבור שהוא מכבד את אשתו ה' שלח לו עושר (מהרש"א ובן יהוידע על הגמ' הנ"ל) 

==כבוד האשה לעומת כבוד הבעל==

 יש הבדל בין הכבוד שהאשה צריכה לכבד את בעלה שהוא גם במעשים, כמו שאמרו: "אלו מלאכות שהאשה עושה לבעלה: טוחנת, ואופה, ומכבסת, מבשלת, ומניקה את בנה, מצעת לו המטה, ועושה בצמר" . 

לעומת כבוד שהבעל מכבד את אשתו הוא בעיקר רגשי, להעריך אותה ולדעת את מעלותיה. (בנין הבית פרק כבוד) וכן לדאוג לה למלבושים נאים, להקדים את צרכיה, ולהרבות בטובתה. (ספר באר שבע כריתות דף כח. ובזה תירץ מדוע אמרו שם בגמ' שלגבי שירות אתה ואמך חיבים בכבוד אביך. ראה בפסקה הבאה) 

==דין או חסידות==

 יש סוברים שהמצווה לכבד את האשה יותר מגופו היא מידת חסידות ולא חובה[9]..לעומת זאת מדברי הרמב"ם הכותב "צוו חכמים" משמע שזו חובה, וכן כתבו עוד ראשונים ואחרונים[10]. 

==זהירות מלצער==

 כבוד מתבטא גם באי עשיה: לא לפגוע, ולא לבזות ולצער, במיוחד לגבי האישה שלבה רגיש ומצטערת מאוד, כמו שכתב השולחן ערוך: צריך ליזהר ביותר באונאת אשתו, לפי שדמעתה מצויה (שולחן ערוך חושן משפט|רכח|ג) . וכתב המהר"ם מרוטנבורג (שו"ת פראג סימן פ"א) שמקובל מרבותיו שיש להחמיר במי שאינו מכבד את אשתו יותר ממי שאינו מכבד את חברו. 

==כבוד בנות ישראל==

 
מלבד הכבוד שהבעל צריך לכבד את אשתו, תקנו חכמים תקנות שונות משום כבודן של בנות ישראל. הן תקנות לשמור על צניעותן בחוץ שגנאי הוא להן שיראו אותם לא בצניעות[11]. וכן בירושלמי סנהדרין פרק ב' למ"ד שגברים הולכים תחילה בלוויה.

והן תקנות להרבות חיבה והאהבה בתוך הבית, כגון תקנו שיהיו מוכרי בשמים מסתובבים ביערות למכור בשמים לנשים להתקשט בהם לבעליהם ולא יוכלו בני העיירות לעכב על הרוכלין, מפני כבודן של בנות ישראל שיהו תכשיטי נשים מצוין להן ולא יתגנו על בעליהן (קרבן העדה מסכת מגילה פרק ד).  

יש הרואים גם בהלכות צניעות שמירה על כבוד האישה, שלא תהפך למקור לתאוות, אלא יראו בה אישיות מכובדת מחמת היותה בת מלך ואם בישראל[12]. 

אשה קודמת לאיש

 בדברים רבים תקנו חכמים שתהיה האישה קודמת לאיש כדי לשמור על כבודה *איש ואשה שבאו לבקש צדקה - האישה קודמת משום כבודה. *יתום ויתומה שצריכים כסף להתחתן - מקדימים להשיא היתומה, אף על פי שהאיש מצווה על פריה ורבייה והאשה אינה מצווה (שולחן ערוך יורה דעה|רנא|ח) ומקורו מגמרא הוריות|יג|א). *איש ואשה שנמצאים בשבי - פודים האישה לפני האיש (שולחן ערוך יורה דעה|רנב|ח) *איש ואשה שבאו לבית הדין, זה תובע בעל דינו וזו תובעת בעל דינה - מקדימים דין האשה לדין האיש, משום כבודה (רמב"ם|כא|סנהדרין|ו) 

  
 [1]. לכאורה בגמ' זה נאמר דבר שאשרי מי שנוהג כך ומנין ידע הרמב"ם לפסוק דבר זה להלכה? אלא שדעת הרמב"ם שאם חז"ל שבחו את המתנהג כך זה סימן שכל אדם צריך להשתדל להגיע לידי כך - ספר עמודיה שבעה.   [2]. ראה ששלושת החיובים הראשונים הם כנגד מה שנאמר באהבת ה' ואהבת את ה' אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך, אף כאן כתב הרמב"ם אוהבה – בלב. מכבדה – בנפש (רד"ק תהלים פרק קח פסוק ב הנפש תִּקָּרֵא כבוד). מרבה בטובתה – מאודך.     

[3].  ראה חלקת מחוקק אבן העזר סימן ע' ס"ק י"ב שמחמת חיוב הכתובה חייב להשכיר עצמו ליתן לה מזונות לפי כבודה.   

[4].  בספרים רבים האריכו להסביר שעיקר מצוות הכבוד היא רגש הערכה שבלב. ראה עלי שור (ח"ב עמ' רכ"ט). וכן בספר האושר בבית עמוד 54. וכן כתב בספר חובת האדם בעולמו חלק ח עמוד 190. ומקור הדברים מספר חרדים מצוות עשה פרק א (לה): כבד את אביך ואת אמך מצינו כבוד בלב... שידמה בלבו שהם גדולים ונכבדי ארץ שזהו עיקר כבודם ומתוך כך ודאי יכבדם בדבור ובמעשה. ומסיים: ונראה דעיקר מצות כבוד בלב דהא רחמנא לבא בעי בכל מצוה ועוד הרי השוה ית' כבודם לכבודו הוא ית' נתרעם בפיו ובשפתיו כבדוני ולבם רחק ממני כלומר שעיקר כבוד בלב.   

[5]. ר' משה שפירא מובא בספר שכינה עמהם עמוד 25. 

[6]. ספר בנין הבית פרק הכבוד. והרב יוסף קלנר, בחוברת אם בישראל.   

[7]. ספר בנין הבית שיעור שישי פרק ב' סוגית הכבוד. מובא בשם ר' חיים שמואלביץ: היסוד הוא שאם אין חושבים שהאדם ראוי לכבוד, אז אין בזה קיום מצוות כבוד. גם מצות כבוד אשתו, אם האדם חושב שאשתו מרשעת היא, אז אפילו אם נוהג בהנהגה של כבוד, אינו מקיים מצוות מכבדה יותר מגופו. מובא בספר בין אדם לבין אדם. וכן בספר חובת האדם בעולמו חלק ח' עמוד 121. 

[8]. מהרש"א בפירושו לגמרא הנ"ל. שכבוד שאמרו בגמ' הכוונה לבגדים דזהו נקרא "לכבד", כמו"ש דר' יוחנן קרי למאני מכובדתא (שבת קי"ג ע"א).    

[9]. ערוך לנר כריתות דף כ"ח, א. ד"ה בגמרא חייבין בכבוד אביו. בזה הסביר מדוע כאשר האב והאם מבקשים מבנם בקשה צריך להקדים את כבוד האב שהאם חייבת בכבודו מצד הדין. אמנם ראה בנושא כבוד האשה לעומת כבוד הבעל ישוב אחר. וכן כתב החיד"א בספר פתח עינים בבא מציעא נט.  

 [10]. כן כתב השיטה מקובצת (כתובות דף סה עמוד א) חייב אדם לאהוב את אשתו כגופו ולכבדה יותר מגופו. וכן בספר עמודיה שבעה פרק ב' כותב שזה חיוב לכל יהודי.

 [11]. ראה ירושלמי נדרים פרק ה' שמותר לנשים לכבס בחצר השותפים, משום כבוד בנות ישראל, שזה בזיון לאשה לכבס בנהר שיראו אותה לא בצניעות.   

[12].ראה גם רש"י במדבר (פרשת נשא) פרק ה פסוק יח - מכאן לבנות ישראל שגלוי הראש '''גנאי להן.''' וכן רמב"ם הלכות אישות פרק יג הלכה יא - '''גנאי הוא לאשה''' שתהיה יוצאה תמיד פעם בחוץ פעם ברחובות... שאין יופי לאשה אלא לישב בזווית ביתה שכך כתוב +תהלים מ"ה+ כל כבודה בת מלך פנימה.. 

  

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.