תמונת ר' ישעיה מקרסטיר היא סגולה נגד עכברים


אמר הרב דב קוק שליט"א: לתת טעם נוסף למה שנשתלשל בעולם לומר שתמונת ר' ישעיה הצדיק מסוגלת להבריח עכברים, [וראה בס' "מופת הדור" שיש המפקפקים בשמועה זו], כי ידוע מ"ש חז"ל במדרש רבה (דברים פרשה ג פ"ג), שאנשי עיר אחת התלוננו אצל רבי פנחס בן יאיר שעכברים אוכלים את תבואתם, ואמר להם שזה משום חסרון מצוות עישור התבואה, וכשנתנו תרומות ומעשרות פסקו העכברים מלבא... הרי שכאשר יש תרומה ומעשר [שהם בחי' מצות צדקה] לא באים עכברים, ורבי ישעיה שהיה שר החסד הגדול ביותר, רב גובריה שאפי' תמונתו מברחת העכברים....