תמונת ר' ישעיה מקרסטיר היא סגולה נגד עכברים

אמר הרב דב קוק שליט"א: לתת טעם נוסף למה שנשתלשל בעולם לומר שתמונת ר' ישעיה הצדיק מסוגלת להבריח עכברים, [וראה בס' "מופת הדור" שיש המפקפקים בשמועה זו], כי ידוע מ"ש חז"ל במדרש רבה (דברים פרשה ג פ"ג), שאנשי עיר אחת התלוננו אצל רבי פנחס בן יאיר שעכברים אוכלים את תבואתם, ואמר להם שזה משום חסרון מצוות עישור התבואה, וכשנתנו תרומות ומעשרות פסקו העכברים מלבא... הרי שכאשר יש תרומה ומעשר [שהם בחי' מצות צדקה] לא באים עכברים, ורבי ישעיה שהיה שר החסד הגדול ביותר, רב גובריה שאפי' תמונתו מברחת העכברים....

רבי ישעיה מקרסטיר זיע"א, היה נודע כמכניס אורחים ומחלק צדקה לנזקקים ואף כשלא נותרה פרוטה בכיסו לווה כדי להמשיך לחלק צדקה. ומסופר שגם לפני התקיעות בראש השנה, היה עומד וחותך עוגות ופורס אותם עבור ציבור המתפללים., וכששאלו אותו על כך, השיב: "הצדיקים הגדולים עוסקים כעת ברזין דרזין אבל אני יהודי פשוט, מתעסק בעניין 'לשובע ולא לרזון".
בעולם התפרסמה סגולה כי תמונתו היא סגולה נגד עכברים.

ומו"ר הרב דב קוק שליט"א הסביר פעם טעם נפלא, מדוע דווקא תמונתו של רבי ישעיה מקרסטיר התקבלה כסגולה נגד עכברים, וכך אמר:
 
עכבר הוא ההיפך מהכנסת אורחים. 
עכבר הוא אורח בלתי קרוי וגונב את הכל, בדיוק ההיפך מאורח שמגיע ובעל הבית נותן ומכבד אותו.
נמצא שעכבר הוא בדיוק ההיפך מאורח.
על כן רבי ישעיה מקרעסטיר זיע"א, על ידי המעשים שלו (הכנסת האורחים שהיה מיוחד בה, ועד היום הכנסות אורחים רבו קמו על שמו מחמת מילים אלו שאמר 'לשובע ולא לרזון'), מחמת כן התמונה שלו שכאשר תולים אותה בבית היא סגולה נגד עכברים.