כל התשלומים והמקדמות לדירת האירוח

יהיו על פי תנאי היתר עיסקא של ברית פנחס

כמצורף כאן:

הסכם היתר עיסקא לדירת האירוח.pdf