לא למכור בית בא"י

נשאל הרב יצחק זילברשטיין שליט''א: במסגרת חיפושי אחרי דירה, הציעו לי דירה שמאד מתאימה לי, וגם המחיר מאד נח, אפילו זול יותר מהמחיר שבשוק, כששאלתי את המתווך למה המחיר כל כך זול, אמר לי המתווך, כי לבעל הדירה הציעו עיסקה מאד מפתה בחו''ל, והוא זקוק דחוף למזומנים, ולכן הוא רוצה למכור במהירות את דירתו בארץ ישראל, כדי להשקיע את הכסף בחו''ל. מבחינתי הדירה הוא מציאה גדולה, אך שאלתי היא אם ראוי לקנות דירה כזאת, שבעל הבית רוצה למכרו כדי לקנות נכס בחו''ל?

תשובה: כתוב בחינוך (מצוה ש"מ) בטעם הדבר, שמוכר בית בבתי ערי חומה הוא מוחלט לאחר שנה (שאחרי שנה לא ניתן לגאול), "כענין קנס הוא שקנסה התורה למוכר מפני חיבת הארץ". עוד כתב (שם מצוה שמא) "כבר כתבתי למעלה שענין היות בית בעיר חומה נחלט לשנה, מצד חיבת הארץ הוא, כדי שישתדל המוכרה לגאול אותה מהרה".

חזינן שהתורה קנסה למי שמזלזל בחיבת הארץ, ומוכר בית בבתי ערי חומה, ויתכן שלכן הקנס הוא דווקא בבתי ערי חומה, כי לבתי ערי חומה יש קדושה מיוחדת, ומשלחים משם את המצורעים כמבואר בכלים (פ"א מ"ז) עיירות המוקפות חומה מקודשות ממנה [משאר א"י] שמשלחים מתוכן את המצורעים...

והרי שם לא מדובר שאדם מוכר בית בבתי ערי חומה כדי לקנות נכס בחו"ל, אע"פ כן קנסה אותה התורה מפני שזלזל בקדושתה, ואינו יכול לגאלה. וכל שכן מי שמזלזל בזלזול חמור בארץ ישראל, ומוכר בית בפלטרין של מלך כדי לקנות דירה בחו"ל אצל פילגש המלך.

הצעתי את הדברים לפני רבינו הגר''ח קניבסקי שליט''א, ואמר לי שזה דבר פשוט, שעל פי דברי החינוך אלו, הקונה דירה מאדם שרוצה למכרו כדי לקנות נכס בחו''ל עובר הקונה בלפני עור, כי מסייע למוכר לזלזל בחיבת הארץ. ("דברי שי"ח" גליון 129, ואתחנן תשע"ה. ווי העמודים חלק כ' סימן א.)


החזו''א קנה קרקע

מרן החזו"א זצ"ל קנה בשותפות עם עוד רב חלקת אדמה (מגרש) בא"י בעיר שגר בה בני ברק, משום מצות ישוב א"י, ואח"כ משום איזו סיבה נתן מרן לשותפו את חלקו, וקנה מרן מגרש אחר בשותפות עם גיסו בבני ברק סמוך ממש לישיבת תפארת ציון, חלקו של מרן עמד ריק, כל ימי חייו, כל הדירות שמרן היה דר בהם מעת עלותו לארצנו הק' עד עלותו השמימה היו שכורות, וכדי שיהיה לו חלקת קרקע בא"י קנה מגרש.

ואמר לי הגרח"ק שליט"א, שמרן הי' מיעץ ומזרז לקנות קרקע בא"י משום ישוב א"י (ארחות רבינו הקהילות יעקב, ח"ג, עמוד קצ"ז).

דירה בא"י לא מוכרים

סיפר לי יהודי בעל המעשה: כאשר הוא רצה לעבור דירה למקום אחר, עלה בדעתו למכור את דירתו ולגור בשכירות, ובכסף שיקבל ממכירת הדירה יוכל לשבת ולעסוק בתורה במשך הרבה שנים. הוא ניגש לגר"ח קניבסקי שליט"א ושאל אותו האם כדאי לעשות כך?

אמר לו ר' חיים: דירה בארץ ישראל לא מוכרים, ואם צריך לעבור דירה, אז מוכרים וקונים קטן יותר, אבל לא נשארים ללא בית בארץ ישראל. בעז"ה תוכל ללמוד תורה, מהכסף שישאר לך אחרי המכירה. וכך היה היהודי מכר את דירתו, קנה דירה גדולה יותר באזור אחר, ונשאר לו אפילו עודף וב"ה עד היום הזה הוא יושב ועוסק בתורה.

[כמו שכתב החתם סופר: לפי דאמרינן פרק יש נוחלין [קי"ח ע"ב] בפסוק כלב בן יפונה ויהושע בן נון חיו מן האנשים, שנטלו יהושע בן נון וכלב חלקם של מרגלים בארץ ישראל וזה יכונה חיו, נמצא מי שמפסיד חלק בארץ ישראל נקרא מיתה, כי ידיעת ההפכים אחת. (שו"ת או"ח רח).]