סודו של המספר חמש
המספר חמש ביהדות

שאלות

 1. האם הקול החמישי הוא עוד קול, או באור של הקולות הקודמים?

 2. כיצד זה מתאים למהותו של המספר חמש לפי המהר''ל?

 3. במה שונה הקול החמישי בנוסח ברכות 'שבע הברכות' הנהוג אצלנו מלשון הכתוב בירמיה?

 4. מה הקשה הפרישה על דברי הטור (הלכות קידושין סימן סה): "כל הנהנה מסעודת חתן ואינו משמחו עובר בה' קולות דכתיב קול ששון וקול שמחה קול חתן וקול כלה קול מצהלות חתנים מחופתם וגו"'?

 5. מהו הקול העיקרי מבין החמשה קולות ומנין?

 6. ירמיהו פרק ז, לד. וְהִשְׁבַּתִּי מֵעָרֵי יְהוּדָה וּמֵחֻצוֹת יְרוּשָׁלִַם קוֹל שָׂשׂוֹן וְקוֹל שִׂמְחָה קוֹל חָתָן וְקוֹל כַּלָּה כִּי לְחָרְבָּה תִּהְיֶה הָאָרֶץ: מדוע לא נאמר שיושבת גם קול ההודיה? (מהרש''א)

 7. נסה לתרץ באופן נוסף לפי מה שהתבאר בגדרו של הקול החמישי?

 8. מדוע נתנה התורה בחמשה קולות? (מהר''ל)

 9. מדוע בשמחת חתן וכלה יש חמשה קולות? (מהר''ל)

 10. מה מסמל המספר ארבע? ומה מסמל המספר חמש? 

 11. הבא ראיות לכל מספר?

 12. באיזה אות ברא ה' את העולם? ומדוע?

 13. מדוע יש ארבע מלכויות?

 14. מדוע מתאים שדווקא בארץ ישראל יהיה בחתונה קול החמישי?

 15. לפי הנ''ל הסבר באופן נפלא, מדוע יש דווקא חמשה קולות בחתונה

 16. מדוע בכל התורה נערה כתובה חסר האות ה' (נער)?

 17. מתי הנערה מקבלת את האות ה' שלה? וכיצד?

 18. הבא ראיה שהאות ה' – היא מקור ברכה לאשה?

 19. היכן מצאנו אדם שהודה לה' וקיבל את האות ה'?

 20. מדוע דווקא את האות ה'?

 21. היכן מצאנו בעוד מקומות שההודיה קשורה למספר חמש?

 22. כמה פסוקים יש במזמור לתודה? ובמה זה מקביל לקול החמישי?

 23. כיצד מבטאת צורת האות ה' את ההודיה לה'?

 24. הסבר לפי זה את השם יהודה שקרתו לאה על שם ההודיה?

 25. הסבר לפי הנ''ל באופן נוסף, מדוע ההודיה לה' שייכת לאות ה'?

 26. מיהו האדם היחידי שכתוב בתורה מתי נפטר?

 27. מה היתה מידתו? באיזה יום הוא מגיע לסוכה?

 28. איזה הילולא עם ישראל עושים בחמישי שבחמישי?

 29. אלו שתי ימים טובים של הודיה, חוגגים עם ישראל בט"ו לחודש החמישי?

 30. אהרון הכהן מידתו מידת ההוד, וגם מידת השלום, כיצד זה מתחבר?

 31. הסבר לפי זה מדוע בל''ג בעומר (החמישי שבחמישי) פסקו למות תלמידי ר''ע?

 32. הקול החמישי זמנו החשוב ביותר הוא בנישואין. מדוע?

 33. הבא ראיה מתפילת שמונה עשרה לקשר בין ההודיה לשלום?

 34. הבא לכך גם ראיה מהלכות חנוכה!

 35. למעשה: כיצד תקיים את הקול החמישי בנישואין?

תשובות

 1. הקול החמישי - אינו עוד קול, אלא הוא ביאור מהותם של הקולות הקודמים. במה ששים ושמחים החתן והכלה והמשתתפים? ב'הודו את ה'  צבאות' - בזכירת חסדי המקום, בבריאה הנפלאה שברא, ובהודיה נלהבת לה' על חסדיו.

 2. המהר''ל מסביר את המספר חמש כמאחד את כל הארבע, ולפי זה נפלא שגם כאן הקול החמישי מאחד את כל הארבע קולות הקודמים. 

 3. אנו אומרים בברכה במקום לשון הפסוק "קוֹל מִצְהֲלוֹת חֲתָנִים מֵחֻפָּתָם וּנְעָרִים מִמִּשְׁתֵּה נְגִינָתָם".

 4. הפרישה כתב: "ומה שחשיב (הטור) בה' קולות קול מצהלות חתנים טעות הוא דאינו קרא וצ"ל קול אומרים הודו דשם מסיים בהאי קרא הכי ומהאי דכתיב קול אומר "הודו משמע דאומרים שבח והודיה ליי' במשתה היין". 

 5. הקול החמישי - קול אומרים הודו הוא הקול העיקרי. שהאחרון כולל תמיד כל מה שלפניו. כי עיקר הענין לשמח חתן וכלה הוא שירגישו הודאה להשי"ת. וכמו שהבאנו לעיל שיש כעין הסכם ביננו ובין הקב''ה, הוא יתן ארבע קולות בעד שאנו ניתן את הקול החמישי – ולכן הוא העיקר. 

 6. המהרש"א (כתובות ח/א) מתרץ: בהשבתת הקולות בגלותן לא כתיבי רק ד' קולות דהיינו קול ששון וקול שמחה קול חתן וקול כלה אבל קול אומר הודו לה' וגו' לא ישבית גם בגלותן דהיינו לתת שירות ותשבחות להקב"ה על הנסים שעושה עמנו בכל עת ושעה.

 7. לפי מה שבארנו שהקול החמישי הוא לא עוד קול, אלא הוא תוצאה של הששון והשמחה. מחמת השמחה של חתן וכלה יהיה הודיה לה'. ממילא אין צורך לכתוב שיושבת קול ההודיה, שהרי אם אין אנשים ברור שאין מסיבה, אם אין תזמורת ברור שלא שומעים קול.

המספר חמש

 1. מהר''ל (תפארת ישראל פרק ל): לכך נתנה התורה בחמשה קולות, ולא נתנה בשנים ושלש. כי חמשה קולות הוא ההתפשטות המציאות לכל צד, והאמצעי שבתוכם, שאינו נוטה לא לימין ולא לשמאל. הנה מורים חמשה קולות על יציאה לפעל שלם, שהוא מתפשט בכל צד, כמו שהיא התורה השלמת כל העולם. 

 2. כי ראויה השמחה לחתן. כי כשם שהאבל הוא בהפסד ובהעדר, כך ראויה השמחה כאשר יש מציאות שלם. ואין לך מציאות יותר שלם מזווג חתן וכלה. וחמשה קולות מורה על מציאות שלם, עד שמציאותו מתפשט בכל צד. כמו שאמרנו מענין חמשה קולות. וראוי שיהיה שמחה כאשר יש מציאות שלם, ודבר זה מבואר. 

 3. חמשה הוא מספר מתיחס אל הגאולה, כי החמשה ארבע לארבע רוחות ואחד באמצע, והאחד שהוא באמצע הוא מאחד כל הארבע. לפיכך חמשה סוד הגאולה שהוא קבוץ המפורדים והמחולקים.  

 4. המספר ארבע מתייחס לגלות, מספר חמש מתייחס לגאולה. לדוגמא: עם ישראל גלה ארבע גלויות (מצרים, בבל, יון, אדום), לאחר מכן (חמישי) נזכה לגאולה. ארבע מאות שנה נגזר גלות מצרים (ארבע וארבע מאות שורש אחד הם - מהר''ל), וחמש לשנות יש בגאולה (והוצאתי, והצלתי, וגאלתי, ולקחתי, והבאתי). 

 5. ברא ה' את העולם באות ה' (רש''י (ברא' ב, ד) "אֵלֶּה תוֹלְדוֹת הַשָּׁמַיִם וְהָאָרֶץ בְּהִבָּרְאָם" בה' בראם), מדוע דווקא באות ה'? האות ה' בגמ' חמש, ללמדך העולם בו ארבעה יסודות (דומם צומח חי מדבר, אש מים רוח עפר) וארבע רוחות וה' הוא הכוח החמישי המחייה את כולם, ומאחדם בזה שבראם.

 6. כתב המהר''ל (ספר נר מצוה חלק א - עניני ארבע המלכיות): לכך המלכיות ראוי שיהיו ד'. כי המלכיות הם היציאה מכבודו יתברך, והוא יתברך אחד (דברים ו, ד). והאמצעי הוא מתיחס אל אחד, כאשר האמצעי בפרט הוא אחד. ולכך בית המקדש וירושלים שהם אחד בלבד, והם באמצע העולם, כי האמצעי הוא מסוגל להם. וכן ישראל שהם עם אחד, מסוגל להם הארץ שהוא אחד בלבד, לפי שהוא באמצע העולם. כלל הדבר, דבר שהוא אחד מסוגל לו האמצעי, והיוצא מן האחד הוא מתיחס לד', כנגד ד' רוחות שיש בהם יציאה מן האמצע. ולכך המלכיות הם ד', כנגד ד' רוחות היוצאים מן האמצעי. ובסילוק ד' מלכיות אלו נאמר (זכריה יד, ט) "והיה ה' למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה ד' אחד ושמו אחד".
  לחץ כאן לשמוע שיעור - הקול החמישי קול הגאולה - סוד המספר חמש והחומש החמישי

 7. כתוב במדרש אגדה:  (ויקרא פרשת אחרי מות - קדושים פרק יט):  זה שאמר הכתוב עשיתי לי גנות ופרדסים [ונטעתי בהם עץ כל פרי] (קהלת ב' ה'), שלמה ע"ה בחכמתו היה טועם ארץ בית המקדש והיה רואה הגידים של הארץ, כי כל העולם מירושלם מושכת, והיה רואה גיד של הודו, היה נוטע בו פלפלין, היה רואה גיד של כל מקום ומקום, והיה נוטע פירות של אותו המקום, והיה עולה טוב, ונטע באותו הגן כל מיני פירות שבעולם, ועל זה אמר עשיתי לי גנות ופרדסים וגו'. ואמר ר' ינאי כיצד היה נוטע, אלא שלמה חכם היה, והיה יודע עיקר משתיתו של עולם, למה מציון מכלל יופי אלהים הופיע (תהלים נ ב), כי היתה שם אבן השתייה, ולמה נקרא שמה אבן השתייה, שממנה הושתת העולם, וכשם שהטבור הזה באמצע האדם, כך ארץ ישראל נתונה באמצע העולם, שנאמר (היושבת) [יושבי] על טבור הארץ (יחזקאל לח יב), ארץ ישראל היא יושבת באמצע העולם, וירושלים באמצעיתה של ארץ ישראל, ובית המקדש באמצע ירושלם, וההיכל באמצע בית המקדש, והארון באמצע ההיכל, ואבן השתייה לפני הארון, שממנה משתיתו של עולם יוצא, שלמה שהיה חכם עמד על השרשים היוצאים ממנה בכל העולם, ונטע בהם כל מיני אילנות, לפיכך הוא אומר עשיתי לי גנות ופרדסים:  נמצא שארץ ישראל היא כמו מקום חמישי (מקום של אמצע) לכן שחתונה מתקיימת בארץ ישראל ראוי שיהיה בה חמשה קולות. 

 8. המספר חמש, מסמל על האיחוד. חתונה זה זמן של איחוד חתן וכלה לכן כמה מתאים, שיהיה בזמן נפלא כזה חמשה קולות - לאחד את שניהם לאחד. 

 9. מובא בזוה"ק פרשת בא דף ל"ח ע"ב שכל עוד לא התחתנה האשה היא חסרה את האות ה'.

 10. כאשר האשה מתחתנת ובחתונה שרים בחמשה קולות (סוד האות ה') מקבלת הכלה את האות ה'. 

 11. בספר נחלת שבעה מביא בשם בסדר הגט דר"י מינץ (אות כ"ב), כל שמות שיש להסתפק אם יש לכתוב לבסוף אל"ף או ה"א, אם הם שמות בלשון הקודש יש לכתוב בה"א, כגון אושעיה, עקיבה, שמריה, סעדיה, משום שבמקרא לא תמצא שום שם רק שסופו ה"א. ובהמשך כותב כך: לפי מה שכתבו המקובלים גבי שרה טעם לתוספת ה"א (שרי-שרה) משום שבה"א יש כח התולדה בסוד הא לכם זרע, ומהאי טעמא רבקה לאה בלהה זלפה היו מולידים חוץ מרחל מפני שלא היה ה"א בשמה, ולכן לקחה לה בלהה לשפחה להבנות ממנה מפני שבלהה יש לה ב' ההי"ן.

ונראה לי שזהו טעם המדרש פרשת לך (פרק ל"ט סימן י"א) הבט נא השמים אין כתיב כאן אלא השמימה, לפי שבה"א בראתי את העולם, הריני מוסיף ה"א על שמך ואת פרה ורבה, וקל להבין. הרי שאפילו בשמות לשון הקודש לא באה הה"א רק לכיון ידוע,

 1. בשיר של יום חמישי אומרים "עֵדוּת בִּיהוֹסֵף שָׂמוֹ בְּצֵאתוֹ עַל אֶרֶץ מִצְרָיִם" (תהלים פ"א, ו') לשמו של יוסף נוספה אות ה"א. שכן כשיוסף יצא מבית האסורים הוא הודה לה', שהרי היוצא מבית האסורים הוא אחד מהארבעה שחייבים להודות.

 2. מסביר ר' יוסף ענגיל: בגמ' שבת (ק"ד.) מובאת הסמליות של כל אותיות האל"ף בי"ת, ושם כתוב שהאות ה"א מסמלת את שמו של הקב''ה. מי שמודה לה' מייחס את כל החסדים הנפלאים של העולם שלנו להשי"ת ומרגיש את טובו ית' בכל מקום. אולם, מי שאינו מודה, מייחס את הדברים לטבע ולמקרה וכדומה, לכן אינו מרגיש הודיה לה'.

 3. בדברי הימים (א', כ"ט) מנוים מידותיו של הבורא ית': "וַיְבָרֶךְ דָּוִיד אֶת יְיָ לְעֵינֵי כָּל הַקָּהָל... לְךָ יְיָ: 1. הַגְּדֻלָּה, 2. וְהַגְּבוּרָה,  3.וְהַתִּפְאֶרֶת, 4. וְהַנֵּצַח, 5. וְהַהוֹד ...". המידה החמישית היא מידת "ההוד" שאומרים חז"ל (בזוה"ק) שהיא מידת ההודיה, היינו הפן של טובו ית' שהוא במרכז רגשי הודיה לה'.    

 4. במזמור לתודה יש חמשה פסוקים. ובפסוק החמישי מופיעים אותם מילים של הקול החמישי "כי טוב ה' לעולם חסדו".

 5. המהר"ל (אבות ה', א', נר מצוה עמ' ט') מבאר: האות ה"א מורכבת משתי אותיות, דל"ת ובתוכה יו"ד. הדל"ת מורה על העולם הגשמי (ארבע רוחות העולם), והיו"ד מורה על השי"ת. האות ה"א המורכבת הזו, מסמלת את ההכרה באורו המבהיק של הקב"ה בתוך ההסתר של העולם.

 6. בשם יהודה יש את השם יקו"ק עם תוספת האות דל"ת, שכן המודה לה' ומכיר בריבוי טובותיו עלינו, מאיר את הדל"ת - את ארבע קצוות התבל - במאור טובו הנפלא של השי"ת.

 7. ההודיה שייכת לאות ה' שהיא בגמ' חמש שכן שמו של הקב''ה שורה על המודה. כמו שדרשו במדרש רבה (בראשית מ"ח, ז'): "על כל שבח ושבח שישראל משבחין להקב''ה משרה שכינתו עליהם. כדכתיב, (תהלים כ"ב) ואתה קדוש יושב תהלות ישראל". זהו גם השם יהודה שקרתו לאה על שם ההודיה, האות ד' מורה על המודה, ושאר האותיות (י-ק-ו-ק) הם שמו של הקב''ה שזוכה האדם המודה לה' שישרו עליו.  

 8. אהרון הכהן נפטר בראש חודש אב כמו שכתוב "בחודש החמישי באחד לחודש" (במדבר ל"ג, ל"ח).

 9. אהרון הכהן, שהוא ובניו היו משרתים בבית המקדש, אומרים לנו חז"ל (בזוה"ק), מידתו היתה מידת ה"הוד" (המידה החמישית כנ"ל).

 10. ההילולא של רשב''י היא בספירת הוד שבהוד – בשבוע החמישי ביום החמישי של ספירת העומר.

 11. בט''ו בשבט – ר''ה לאילנות, בו עם ישראל מודים להקב''ה על פירות האילן. בט''ו באב – יום טוב לישראל, היום שבו עתיד להבנות בית ההוד - בית המקדש ובו תיקנו את ברכת ההודיה הטוב והמטיב. 

 12. בס' אוצרות יוסף מסביר: מידת ההודיה של אהרון ומידתו להיות "אוהב שלום ורודף שלום'" שורשן אחד. שכן אהבת ה' ואהבת הבריות הן שתי מידות שמקורן מאותו מקום בעומק פנימיות האדם, ועל כן תיקון שנאת החנם שגרמה לחורבן וההודיה לה' שורשם אחד.

 13. לפי הנ''ל הדברים נפלאים: שכן מידת ההודיה מביאה שלום, לכן ביום של ההודיה, פסקו תלמידי ר''ע שלא היה ביניהם שלום למות. 

 14. בנישואין צריכים מאוד את מידת השלום, היות וההודיה של הקול החמישי עושה שלום, לכן בזמן חתונה חיבים במיוחד את הקול החמישי ההודיה.

 15. לאחר ברכת מודים מבקשים שים שלום, הנה היו צריכים לסיים בהודיה כלשון הגמ' ברכות דף לד/א: אחרונות - דומה לעבד שקבל פרס מרבו ונפטר והולך לו. ע''כ ששלום מגיעה רק אחרי הודיה. 

 16. הרמב''ם מסיים את הלכות חנוכה בהלכה של שלום בית (פרק ד הלכה יד): היה לפניו נר ביתו ונר חנוכה או נר ביתו וקדוש היום נר ביתו קודם משום שלום ביתו שהרי השם נמחק לעשות שלום בין איש לאשתו, גדול השלום שכל התורה ניתנה לעשות שלום בעולם שנאמר דרכיה דרכי נעם וכל נתיבותיה שלום. מדוע הלכות חנוכה מסיימים בשלום? ללמדך שעל ידי הודיה (חנוכה) יש שלום.

 17. שמעתי סיפור: על רב אחד שמאוד הקפיד על מקום מסיום שבו ההלל בחנוכה היה נראה כמו הלל בר''ח, הוא אמר שהלל של ימי הלל והודאה צריך להיות עם הרבה יותר רגש ושמחה, מאשר הלל בכל השנה.  כך נאמר גם כאן בימים אלו של השבע ברכות חיבים לדאוג לפחות, שהמודים בשמונה עשרה בימים אלו יהיה עם הרבה יותר רגש ושמחה. 

לשמיעות שיעור בנושא המספר חמש סוד הגאולה לחץ כאן

הקול החמישי - בשמחת חתן וכלהלהארות והערות שאלות ותגובות - לחץ כאן